Křest knihy Stěhování národů a sever Evropy docentky  Jarmily Bednaříkové
25. dubna 2017

V úterý 25. dubna 2017 v 16,30 hodin v knihkupectví  Barvič a Novotný v Brně pokřtí docentka Jarmila Bednaříková knihu Stěhování národů a sever Evropy – Vikingové na mořích i na pevnině.

Kniha představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie.  Vikingové v knize nevystupují jen jako dobyvatelé, ale také jako zemědělci, obchodníci, řemeslníci, umělci, mořeplavci a objevitelé, kteří nejednou dopluli až do tzv. Vinlandu. Kniha známé brněnské historičky se snaží rekonstruovat myšlení a etiku vikinské doby.

Nová kniha docentky Jarmily Bednaříkové: Stěhování národů a sever Evropy
24. února 2017

Kniha, navazující na dva úspěšné předchozí autorčiny svazky věnované stěhování národů,
tentokrát představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie jako účastníky jedné
z největších migrací v historii. Zamýšlí se nad příčinami vikinských výbojů a rozsídlení, sleduje
vývoj královské moci, roli družiny a starších institucí, jako byly sněmy (thingy), ve vývoji
severské státnosti, sjednocování jednotlivých vývojových center v Dánsku, Norsku a Švédsku.

Tzv. Vikingové v knize nevystupují jen jako dobyvatelé, ale také jako zemědělci, obchodníci,
řemeslníci, umělci, mořeplavci a objevitelé, kteří nejednou dopluli až do tzv. Vinlandu. J. Bednaříková
vychází především z údajů antických a raně středověkých pramenů o germánském
severu (Skandinávii) od doby Tacitovy po kronikáře Adama z Brém. Na konkrétních příkladech
ukazuje, co doba vikinských výbojů znamenala pro tehdejší Evropu, věnuje se vztahu
skandinávských Germánů k původnímu obyvatelstvu zemí, které napadali, a akulturaci těchto
bojovníků. Autorka porovnává hlavní rysy vikinské doby s charakteristickými rysy tzv. velkého
stěhování národů, hledá obecné příčiny vzniku velkých migrací a epoch intenzivních výbojů
a pokouší se rekonstruovat myšlení a etiku vikinské doby.

 

Vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Islám jako víra a kultura v kontextu současné migrační krize
20. září 2016

Islám představuje třetí z velkých monoteistických náboženství Předního východu.
Jeho vznik a nebývalý rozmach souvisí se specifickým politicko-kulturním prostředím
dané oblasti a jeho státotvorným potenciálem. Islámská kultura prodělala během
téměř 1400 let své existence určitý rozvoj, který se s dějinami křesťanství a judaismu
v mnohém shodoval, ale také rozcházel. Přednáška se bude zabývat současným stavem
„islámské civilizace“ a jejími odlišnostmi od té „křesťanské”.

5. 10. 2016
18:00 – Učebna N21

Místo konání:

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Janáčkovo nám. 2a, Brno

Přednášející:

doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.

 

 

Migrace v proměnách tisíciletí
30. června 2016

Na úspěšnou veřejnou prezentaci projektu spojenou s diskuzí odborníků z akademické a neziskové sféry navázala série přednášek zaměřených na problematiku migrace. V červnu proběhly dvě přednášky docentky Bednaříkové z Ústavu klasických studií FF MU s názvem Migrace v proměnách tisíciletí. Na podzimní semestr připravujeme přednášky na téma islámu, tradic arabského světa, řecké migrace do ČSR a mnoho dalších.

Veřejná debata Migrace, menšiny a mezikulturní dialog
17. května 2016

Evropa čelí v současné době výzvě v podobě vlny migrantů ze zemí zasažených válkou, politickou nestabilitou nebo nepříznivými klimatickými podmínkami. Evropané tak na vlastní kůži prožívají to, o čem často jen četli a diskutovali – důsledky globalizace. Na Filozofické fakultě MU jsme se rozhodli reagovat na tuto situaci informační kampaní s názvem Migrace, menšiny a mezikulturní dialog a pozvat vás na stejnojmennou debatu 17. 5. 2016.

Chceme současné události představit v širším kontextu
Naším cílem je uvádět témata, jež média a společenská diskuse řeší jen povrchně, do širšího kontextu. Přitom však fenomén migrace lidí není ničím novým, provází lidské dějiny od počátku, stejně jako lidské dějiny samy jsou přirozenou součástí historie rostlinných a živočišných druhů. Stěhování etnik probíhalo v pravěku, starověku, středověku i novověku a děje se i v dnešní době.

Diskutující:
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., historička Ústavu klasických studií FF MU (http://migrace.phil.muni.cz/#odborne_konzultace)
Mgr. Tatiana Dumbrava, koordinátorka programu Společně k rozmanitosti sdružení NESEHNUTÍ (www.nesehnutí.cz)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D., odborný asistent Ústavu religionistiky FF MU (http://migrace.phil.muni.cz/#odborne_konzultace)
Mgr. Zuzana Lenhartová, předsedkyně spolku Pomáháme lidem na útěku
(www.plnu.cz)
MgA. Jan Motal, Ph.D., režisér a scenárista, odborný asistent Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
(http://www.ceskatelevize.cz/lide/jan-motal/)

Program akce:
• Slavnostní zahájení za přítomnosti děkana fakulty prof. Milana Pola a předsedkyně Akademického senátu FF MU doc. Jany Chamonikolasové
• Představení projektu a webu „Migrace, menšiny a mezikulturní dialog“ včetně dalších kroků v rámci komunikační kampaně – doc. Jana Horáková, proděkanka pro vnější vztahy FF MU
• Videodokument (2–3 minuty) Mgr. Martina Kopáčka, PR manažera FF MU,
• Diskuse: Migrační krize a mezikulturní dialog

V rámci diskuse bude současná migrační krize nahlížena z pohledů historie, religionistiky, mediálních studií nebo praktické práce neziskových organizací. Diskutujícími budou nejen odborníci z Filozofické fakulty MU, ale i další znalci problematiky.

Kdy a kde?
17. 5. 2016, 15.00–17.00, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, posluchárna B2.13.

Kampaň Migrace, menšiny a mezikulturní dialog
Jádrem kampaně jsou nové webové stránky migrace.phil.muni.cz shrnující nabídku Filozofické fakulty MU, která se k tématu vztahuje. Jedná se především o přednášky odborníků pro střední školy, ale také pro školy vysoké, nebo pro zájemce z řad širší veřejnosti, státní správy atd. Studentům Masarykovy univerzity poskytuje filozofická fakulta semestrální kurzy týkající se dané problematiky. Stránky rovněž odkazují na textové a audiovizuální materiály, které k danému tématu vytvořili experti filozofické fakulty. V neposlední řadě nabízejí seznam odborníků ochotných poskytnout specializované konzultace k dané problematice spolu s dobrovolnickou pomocí v oblasti překladů a tlumočnictví, kterou mohou využít nevládní, ale i další organizace podílející se na řešení problémů spojených s migrační vlnou.

 

Migrace, menšiny, mezikulturní dialog
migrace@phil.muni.cz
phil.muni.cz
© 2016
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika