Úvod
Evropa čelí v současné době výzvě v podobě vlny migrantů ze zemí zasažených válkou, politickou nestabilitou nebo nepříznivými klimatickými podmínkami. Evropané tak na vlastní kůži prožívají to, o čem často jen četli a diskutovali – důsledky globalizace. Události, které se dosud odehrávaly ve zdánlivě bezpečné vzdálenosti, se najednou bezprostředně dotýkají každého z nás. Zygmunt Bauman v této souvislosti hovoří o migrantech jako o „poslech špatných zpráv“, ve smyslu ztělesnění našich obav a nejistot, které s sebou život v dnešním globalizovaném světě nese. Velké migrace lidí nejsou však ničím novým, provázejí lidské dějiny od počátku, stejně jako jsou přirozenou součástí historie rostlinných a živočišných druhů. Stěhování etnik probíhalo v pravěku, starověku, středověku i novověku a děje se i v dnešní době.
„Studium humanitních věd nás učí hledat nejhlubší příčiny, tedy vlastně diagnózu sociálního dění. Jen na základě této diagnózy můžeme, stejně tak jako v medicíně, hledat pro současnou společnost lék.“

Jarmila Bednaříková
docentka Ústavu klasických studií
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Aktuality
Křest knihy Stěhování národů a sever Evropy docentky  Jarmily Bednaříkové

V úterý 25. dubna 2017 v 16,30 hodin v knihkupectví  Barvič a Novotný v Brně pokřtí docentka Jarmila Bednaříková knihu Stěhování národů a sever Evropy – Vikingové na mořích i na pevnině.

Kniha představuje...

Nová kniha docentky Jarmily Bednaříkové: Stěhování národů a sever Evropy

Kniha, navazující na dva úspěšné předchozí autorčiny svazky věnované stěhování národů, tentokrát představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie jako účastníky jedné z největších migrací v historii....

Islám jako víra a kultura v kontextu současné migrační krize

Islám představuje třetí z velkých monoteistických náboženství Předního východu.Jeho vznik a nebývalý rozmach souvisí se specifickým politicko-kulturním prostředímdané oblasti a jeho státotvorným potenciálem....

Migrace v proměnách tisíciletí

Na úspěšnou veřejnou prezentaci projektu spojenou s diskuzí odborníků z akademické a neziskové sféry navázala série přednášek zaměřených na problematiku migrace. V červnu proběhly dvě přednášky docentky...

Umění překonat migrační krizi
Ze zkoumání motivů, okolností a důsledků „velkých stěhování“ ve světových dějinách je odvozeno několik osvědčených postupů, které mohou sloužit jako doporučení i v současnosti.
4 doporučení jak zvládnout migrační krizi
1
Snažit se co nejlépe poznat kulturu, způsob myšlení a tradici nově příchozích.
2
Seznámit příchozí s tradicí, kulturou a způsobem myšlení v hostitelské zemi.
3
Nevyhledávat přednostně negativní rysy cizího společenství. (Odpovědí by pochopitelně bylo, že také oni budou vyhledávat zejména negativní rysy naší civilizace.)
4
Vzájemný dialog budovat na tom, co je nám a nově příchozím společné a co bylo či je přínosem jejich civilizace pro celé lidstvo.
„Je třeba respektovat navzájem svoje odlišnosti a zároveň vyhledávat platformy, na nichž si snadno porozumíme.“

Jarmila Bednaříková
docentka Ústavu klasických studií
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Co máme s arabským světem společného?
S arabským světem máme celou řadu společných rysů, ať už z hlediska náboženského, v oblasti sociální etiky nebo z pohledu historie vědy. Jako hlavní je možné definovat následující znaky:
  • Společný základ křesťanství a islámu.
  • Velmi silně vyvinutá sociální etika (propracovaná péče o chudé, slabé, nemocné).
  • Společné přijetí antické tradice ve vědě.
  • Myšlenka všeobjímající lásky a dobra v muslimské mystice (súfismu).
  • Přínos muslimské středověké vědy Evropě v oborech jako je chemie, fyzika, matematika, lékařství, architektura, hospodaření s vodou, kultura zahrad, apod.
Přednášky a kurzy
Přednášky uvedou posluchače do problematiky migrací v hlubší minulosti i nedávné době, jejich nejčastějších příčin, ukáží, jak migranti zakládali velké a významné civilizace, jak byli přijímáni usedlými společnostmi a jak se s nimi sžívali. Budou se zabývat problematikou integrace migrantů do usedlých společenství, dobrými i chybnými integračními modely a představí cesty úspěšného soužití různých civilizací. Náročnost výkladu bude přizpůsobena typu posluchačů. Nabídka je určená pro studenty středních i vysokých škol, učitele, zaměstnance státní a veřejné správy, členy církví, občanských sdružení, zabývajících se sociální problematikou, i všem ostatním zájemcům z řad veřejnosti.
„Kulturní odlišnost mezi námi a přistěhovalci přicházejícími z islámských zemí je zmiňována jako zásadní překážka jejich úspěšné integrace. Není ale to hlavní, na čem se navíc snadno shodneme, požadavek dodržovat zákony a ústavní pořádek? Jaký je však vztah mezi našimi právy, svobodami a bezpečností v dnešním chaotickém světě? A co jsou ty tradice, jichž se dnes nesmíme vzdát?“

Milan Fujda
odborný asistent Ústavu religionistiky
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Přednášky, publikace, konzultace
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Docentka Bednaříková je přední odbornicí na historii starověkých dějin. Specializuje se především na období pozdní antiky, přechod mezi antikou a středověkem a na problematiku historických migrací. Výsledky svého výzkumu publikovala v mnoha monografiích a odborných studiích (například Stěhování národů, Praha: Vyšehrad 2012; Stěhování národů a východ Evropy, Praha: Vyšehrad 2006; Attila. Hunové, Řím a Evropa, Praha: Vyšehrad 2012). V současné době připravuje knihu Vikingové a Evropa. Další publikace viz https://is.muni.cz/auth/osoba/827#publikace Docentka Bednaříková se rovněž aktivně zapojuje do veřejných debat v médiích, které přispívají ke kultivaci názorů široké veřejnosti na tuto problematiku.
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D.
Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Vystudovala klasickou a novou řečtinu a klasickou archeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současné době jako odborná asistentka Ústavu klasických studií FF MU vyučuje novořecký jazyk a literaturu. Zabývá se především moderní řeckou poezií. Dlouhodobě spolupracuje také s Řeckou obcí Brno v rámci výukových programů pro řeckou menšinu.
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.
Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Docent PhDr. Miloš Mendel, CSc. (1952), je pracovníkem Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde od roku 1994 působil externě a následně od roku 2013 jako jeho řádný zaměstnanec. Přednáší problematiku islámu (základní kurz klasického a moderního islámu, islámský reformismus), v rámci nabídky pramenných jazyků vyučuje rovněž kurz četby a interpretace arabských náboženských textů. Působí jako vedoucí a oponent bakalářských, diplomových a disertačních prací. V oblasti základního výzkumu se zabývá různými aspekty islámu (ve smyslu náboženského systému a civilizace). Kombinuje zejména metody historiografie, politologie a sémantiky (obsahové analýzy islámských textů a proměny významů jazykových jednotek v historickém kontextu). Uvedené metody aplikuje v rámci soudobé islámské civilizace především na texty a problémy politické či kulturní povahy. V širším smyslu se specializuje na moderní a soudobé dějiny Blízkého východu. Publikoval řadu vědeckých studií v domácích i zahraničních odborných periodikách, zúčastnil se mnoha mezinárodních vědeckých sympozií a konferencí. V souladu s tradicemi české orientalistiky předkládá veřejnosti formou didaktických pojednání, politologických analýz, článků a esejů nezaujaté informace prosté xenofobie a předsudků.

Jeho poslední publikace Arabské jaro vyšla v nakladatelství Academia v roce 2015 odkaz ›.
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Doktorské studium i habilitaci absolvoval v Brně. Odborně se věnuje zejména problematice role náboženství v moderní společnosti a jejím proměnám. Na toto téma publikoval řadu studií a publikací včetně několika monografií, z nichž nejvýznamnější jsou knihy Náboženství a moderní česká společnost a Sociologie nových náboženských hnutí. Dané tématice se věnoval i v několika mezinárodních a národních výzkumných projektech, např. Religion and Values in Central and Eastern Europe či Detradicionalizace náboženství v České republice po roce 1989. Je aktivní i v mnoha odborných organizacích, např. European Association for the Study of Religion, International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association či Česká společnost pro religionistiku. V současné době se stále častěji věnuje i tématům, jakými jsou vztah mezi politikou a náboženstvím, „střet civilizací“ či role náboženství v tzv. uprchlické krizi.
Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Dr. Fujda působí jako odborný asistent Ústavu religionistiky FF MU. Doktorské studium absolvoval částečně v Brně a částečně na univerzitě v indickém Púné. Spolupracoval na projektu financovaném Evropskou komisí, zaměřeném na proměny hodnot a náboženství v postkomunistických zemích střední a východní Evropy. V disertaci analyzoval kulturní proměnu, kterou procházela Evropa a Česko na konci 19. století a která společně s industrializací Evropanům v návaznosti na kolonialismus umožnila začít zhodnocovat asijské kulturní vlivy. S kolegou Dušanem Lužným napsal též sociologickou monografii o působení hnutí Haré Kršna v Československu a Česku. V současnosti provádí etnografické analýzy lidského jednání na základě instrukcí a způsobů zvládání nahodilosti a nejistoty v podmínkách každodenního života. Je autorem a odborným garantem projektu CERME. Hlavní řešitel projektu CERME (publikace).
CERME. Centrum pro religionistiku a mezikulturní edukaci
Poradenské a konzultační centrum zaměřené na problematiku multikulturního vzdělávání. Jeho cílem je pomoci učitelům a učitelkám základních a středních škol s multikulturním vzděláváním. Toto centrum je společným pracovištěm Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Muzea romské kultury a Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze. Centrum vzniklo díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a MŠMT ČR prostřednictvím grantu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlavní řešitel dr. Milan Fujda, Ústav religionistiky FF MU
Web: http://www.cerme.cz/
Facebook: CERME, Centrum pro religionistiku a mezikulturní edukaci
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nabízí řadu přednášek vztahujících se k problematice migrační krize.

Nabídka všech kurzů věnovaných problematice migrace vyučovaných na FF MU v jarním semestru 2016 je dostupná zde (vyhledávání dle klíčových slov: migrace a přednáška)


Náboženství a násilí pro studenty mimo mateřský obor Religionistika


kód předmětu: RLB405, odkaz ›
Uplatnění religionistiky v mediální a neziskové sféře


kód předmětu: RLB503, odkaz ›
Religion and Migration (přednáška v angličtině)


kód předmětu: RLB504, odkaz ›
Angažovaná religionistika v internetových diskusích a sociálních médiích


kód předmětu: RLB508, odkaz ›
Evropa v době velkého stěhování národů I (podzimní semestr)


kód předmětu: LjMgrB13, odkaz ›
Evropa v době velkého stěhování národů II (jarní semestr)


kód předmětu: LjMgrB14, odkaz ›
Arabský svět v době antiky a raného středověku I (podzimní semestr)


kód předmětu: LjMgrB25, odkaz ›
Arabský svět v době antiky a raného středověku II (jarní semestr)


kód předmětu: LjMgrB26, odkaz ›
Dějiny nucených migrací


kód předmětu: HIB0447, odkaz ›
Migrace v proměnách tisíciletí
Stěhování etnik je tu představeno jako trvalý fenomén lidské historie, od 3. tisíciletí př. n. l. do doby Vikingů a maďarské migrace. Jaké jsou nejčastější příčiny velkých migrací, jaké destruktivní, ale i kladné výsledky přinášejí? Jaký je přínos neobyčejně vyspělých civilizací, vytvořených někdejšími migranty? V rámci přednášky bude představen typický průběh migračních vln, dobová mínění příslušníků starších usedlých civilizací o migrantech, příklady úspěšných i neúspěšných pokusů o jejich integraci do usedlé společnosti, stejně tak jako jejich vlastní snahy o akulturaci. Velký důraz je kladen na dichotomii konflikt a soužití.

Blok dvou přednášek, každá v trvání 90 minut, veřejná diskuse.
Přednášející: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Arabský svět a jeho tradice
Přednáška nabídne stručné seznámení s nejstaršími arabskými státy na jihu Arabského poloostrova, především se státem Sabá, který se rozvíjel zhruba od 10. stol. př. n. l. Na jejich příkladu, stejně tak jako na příkladu muslimského chalífátu na východě, jsou představeny vlivy starých a význačných předovýchodních civilizací na arabskou společnost, které až dodnes částečně utvářejí její postoj k určitým hodnotám a politickým systémům. Jaký byl poměr Arabů ke křesťanství v jejich předislámské historii? Jaký byl vliv judaismu a křesťanství na vznik islámu, a také l poměr muslimů k židům a křesťanům v době velkého muslimského výboje a existence jejich chalífátu na západě i na východě? Hovoří se tu o muslimské etice a přínosu muslimské vzdělanosti, ekonomiky a obchodu Evropě. Řeší se otázka, jak je to vlastně s výbojností muslimů.

Blok 4 přednášek, každá v trvání 90 minut, veřejná diskuse. Počítá se s polední přestávkou.
Přednášející: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Velké stěhování národů
V rámci přednášky bude stručně popsán průběh migrací v období mezi antikou a středověkem (konkrétně od 3. do 6. stol. n. l.), které bývají označovány za jednu z hlavních příčin pádu říše západořímské. Jaký byl podíl vnitřních příčin úpadku pozdně antického Říma a tzv. velkého stěhování národů na zániku antického světa? Jaká byla římská politika vůči „barbarům“, jaké měla chyby anebo naopak přínosy pro začlenění migrantů do společnosti, vojenství a správy římské říše? Jaký byl poměr protagonistů doby velkého stěhování národů k antickému dědictví, podíl na jeho rozvoji a řešení krizových jevů, které provázely sklonek antického světa?

Blok 3 přednášek, každá v trvání 90 minut, veřejná diskuse. Počítá se s polední přestávkou.
Přednášející: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková CSc.
Myšlení a kultura Předního východu
Přednáška seznamuje s hlavními rysy pojetí světa, lidské společnosti, člověka, spravedlnosti, práva, a etiky ve starověké Mezopotámii a Egyptě. Všímá si jevů, jako je souvislost světového řádu s lidským chováním, pojetí státu a jeho účelu, bohy zjevené právo a jeho smysl, seznamuje s bohatou dobovou literaturou, týkající se péče o chudé a bezbranné členy společnosti a poukazuje na odkaz těchto civilizací ve Starém a Novém zákoně, v řeckém myšlení, arabském myšlení, apod. Vyzvedává společné rysy kultur Předního Východu a jiných světových civilizací. Pomocí obrazového materiálu seznamuje s místní architekturou a uměním. Hlavním záměrem je ukázat, v čem všem je Evropa dědičkou civilizací tohoto typu a kde tedy můžeme hledat společné porozumění se současnými hlavními dědici kultur Předního východu, jako jsou například Arabové.

Blok dvou přednášek, každá v trvání 90 minut, veřejná diskuse.
Přednášející: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., Mgr. Jiří Bartůněk, Mgr. Pavel Dadák
Etika bohatství a chudoby v nejstarších civilizacích
Přednáška představuje jednotu etického myšlení lidstva v konsolidovaných obdobích dějin a její časově omezené změny v přechodných dobách historie. Všímá si vztahu k chudým a bezbranným členům společnosti ve starověké Mezopotámii, Egyptě, u Hebrejů, ve starověké Indii, Číně, Řecku a Římě, u starých Germánů, u Arabů, ale také Inků v Peru či u australských Aboriginů. Cílem je poukázat na principy lidského myšlení a chování, které nacházíme ve všech dobách na celém světě, bez ohledu na etnicitu či náboženství jejich nositelů, a ukázat tak jednu z platforem možného porozumění mezi národy.

Blok dvou přednášek, každá v trvání 90 minut, veřejná diskuse.
Přednášející: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Integrace versus národnostní předsudky: Římané a provincie v období principátu
Přednáška seznámí posluchače s různými způsoby začleňování obyvatelstva římských provincií do římské společnosti a veřejného života v období principátu (asi 27 př. n. l. – 284 n. l.). Představí římský model společnosti, utvářený v republikánském období, jenž za principátu nepřestal fungovat, ale naopak se rozšířil z území Itálie na území celé říše. Problematika vztahů mezi Římany a provinciály bude ilustrována ukázkami z dobových pramenů. Zastoupeny budou jak prameny právního charakteru, tak prameny narativní, které odrážejí tehdejší postoje k rostoucímu významu obyvatelstva z různých částí říše (včetně těch okrajových) na správu římského státu. Cílem je představit průběh jedné z nejúspěšnějších integrací různých etnik v dějinách.

Blok tří přednášek, každá v trvání 90 minut, veřejná diskuse.
Přednášející: Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Řekové u nás: Příchod řeckých politických uprchlíků do ČSR a jejich začlenění do české společnosti
Posluchači budou v úvodu stručně seznámeni s politickou situací v Řecku na konci 2. světové války, dále s příčinami a průběhem války občanské (1946−1949) a jejími důsledky, tedy odchodem části levicově smýšlejícího obyvatelstva a jejich rodinných příslušníků do zemí tzv. „východního bloku“. Podrobněji bude sledován příchod politických uprchlíků do tehdejšího Československa, okolnosti příchodu dětí r. 1948 a následně dospělých r. 1949 a později. Jak probíhalo přijetí řeckých emigrantů v českém prostředí, jejich usazení na území Československa a repatriace části řecké komunity po r. 1974? Představen bude také politický a společenský život Řeků v Československu s důrazem na jeho proměny od počátku 50. let 20. století po současnost, snahu o uchování národní identity a postupnou integrací do českého prostředí.

Jedna přednáška v trvání 90 minut, veřejná diskuse.
Přednášející: Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D.
Tlumočnické služby

Tlumočnické služby jsou nabízeny na základě spolupráce s dobrovolníky z řad studentů, pedagogů a absolventů FF MU. Můžete vybírat z databáze překladatelů nebo z databáze učitelů českého jazyka. V kontaktním formuláři zaškrtněte, se kterou databází chcete pracovat, a jaký jazyk požadujete. Po odeslání formuláře vám bude přidělen dobrovolník dle vašich kritérií. Dobrovolníci vám pomohou při pochůzkách a vyřizování na úřadech, případně vás naučí základy českého jazyka. Tlumočíme ruštinu, ukrajinštinu, bulharštinu, japonštinu, chorvatštinu, bosenštinu, slovinštinu a angličtinu.


Kontaktuje nás!
„Rozumem můžeme pochopit cizí kulturu, citem cizí problémy, vírou víru jiných. Budeme-li těchto svých předností užívat, je možné, abychom nakonec nežili na světě v pokoji?“

Jarmila Bednaříková
docentka Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Média


doc. Jarmila Bednaříková
Česká televize, ČT 24: Historie.cz, 3. 10. 2015

Stěhování národů (Hyde park – civilizace)
Velké migrace obyvatel provázejí lidstvo od vzniku druhu homo sapiens sapiens

Proč k nim dochází a jak zasahovaly do dějin? Dají se najít paralely mezi historickými přesuny národů a současnou situací? Mohou se z těchto jevů vyvodit nějaké obecné závěry? Nejsou jednou ze zákonitostí vývoje lidstva?

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. Jarmila Bednaříková
Meteor, populárně vědecký magazín Českého rozhlasu II, 24. 12. 2013

Proč všechny velké civilizace kolabují
Proč všechny velké civilizace kolabují? V čem se podobáme starověkému Římu? Čeká nás stejný osud? Dá se tomu zabránit?
Připravil: Marek Janáč

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. Jarmila Bednaříková
Meteor, populárně vědecký magazín Českého rozhlasu II, 22. 12. 2013

Jak se do Evropy dostali Hunové
Jak se Hunové dostali do Evropy? Co stálo za jejich koncem?
Připravil: Marek Janáč

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. Jarmila Bednaříková
Týdeník Knihy, 2012, sv. 25.

Jarmila Bednaříková se vydává po stopách Hunů
Rozhovor o historii Hunů v Asii i Evropě, o jejich kultuře, vojenství, ohlasu na evropském kontinentu. Otázky kladl redaktor týdeníku Knihy Dr. Sůva.
Připravil: Marek Janáč

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. Miloš Mendel
Hyde Park, ČT24, 9. 4. 2015

Nebezpečí v islámském světě?
Rozhovor o současné situaci v islámském světě.

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. Miloš Mendel
Události, komentáře, ČT24, 26. 3. 2015

Komentář k zásahu proti povstalcům v Jemenu.
Rozhovor o současné situaci v islámském světě.

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. Miloš Mendel
Interview, ČT24, 19. 3. 2015

„Prosazovat západní hodnoty v arabském světě nemá smysl,“ říká Miloš Mendel
Rozhovor o kořenech, podhoubí a rozmachu teroristické organizace Islámský stát, příčinách selhání takzvaného arabského jara nebo bezvýchodné situaci v Sýrii.

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. Miloš Mendel
Hyde Park, ČT24, 23. 9. 2014

Islámský stát v Sýrii čelí od nočních hodin leteckým úderům Spojených států a jejich spojenců.
Vstoupil tak prezident Barack Obama do války, kterou dlouho nechtěl? Jaká bude odpověď islamistů? A poroste nebezpečí teroristických útoků v Evropě?

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. David Václavík
168 hodin, Česká televize, 18. 5. 2014

Ani kapka cikánské krve
Komentář k negativním výrokům Tomia Okamury vůči Romům, muslimům a dalším přistěhovalcům.

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. David Václavík
168 hodin, Česká televize, 11. 5. 2014

Libri prohibiti
Komentář k zásahu Policie ČR v pražské mešitě v dubnu 2015.

Dostupné on-line: odkaz ›
dr. Milan Fujda a doc. Miloš Mendel
online.muni.cz, 11. 1. 2015

Islamofobie je strach z neznámého
Rozhovor o islamofobii a islámu v ČR.

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. Miloš Mendel
čtrnáctideník A2, 22. 10. 2014

Nutná fáze fundamentalismu
Rozhovor o heterogenitě islámského světa.

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. Miloš Mendel
internetový časopis A2larm, 16. 9. 2015

K muslimským uprchlíkům se chováme jako ke zločincům
Rozhovor o českém strachu z islámu.

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. David Václavík
Parlamentnílisty.cz, 22. 6. 2015

Tolerance a úcta, i to najdete v islámu. Tohle bych studentovi hodil na hlavu, píše docent Václavík k dánskému psychologovi, který zkoumal mladé islámské zločince a zazářil i v Česku
Komentář k textu dánského islamofobního psychologa Nicolaie Sennelse „Muslimové a lidé Západu: psychologické rozdíly“.

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. David Václavík
online.muni.cz, 1. 5. 2015

Co nám říká narůstající vlna islamofobie o současné Evropě
Autor tvrdí, že současný strach z islámu je výrazně ovlivněn, ne-li přímo založen na tom, že my sami nevíme, kdo jsme a kam patříme.

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. David Václavík
Parlamentní listy.cz, 7. 2. 2015

Pro Martina Konvičku: Jakpak byste se tvářil, kdyby...
Komentář k rozhovoru, který poskytl docent Martin Konvička, lídr iniciativy „Islám v ČR nechceme“, pro Parlamentní listy.cz.

Dostupné on-line: odkaz ›
dr. Milan Fujda
Deník Referendum, 14. 1. 2015

Proč se terorismus nerodí z islámu či jakéhokoliv jiného náboženství?
Tlak na muslimské organizace, aby se distancovaly od teroristických aktů džihádistů, je nemístným uplatňováním principu kolektivní viny. Muslimem se člověk obvykle narodí a vrozená identita má pramálo společného s tím, čemu v životě věří.

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. Miloš Mendel
Aktuálně.cz, 2. 10. 2014

Za islamisty může i Západ. Vývozem demokracie
Rozhovor o islámském fundamentalismu, politickém vztahu mezi Západem a islámskými zeměmi a jeho důsledcích.

Dostupné on-line: odkaz ›
doc. Miloš Mendel
Host Radiožurnálu, Radiožurnál, 3. 12. 2015

Radikální skupiny chtějí vrátit islámský svět do bodu nula. A to je nesmysl, soudí arabista
Rozhovor o podobách islámu, islámském světě, který není homogenní, a také třeba o právu šaría nebo o postavení Saúdské Arábie.

Dostupné on-line: odkaz ›
Migrace, menšiny, mezikulturní dialog
migrace@phil.muni.cz
phil.muni.cz
© 2016
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika